Splošni pogoji nagradne igre »VARNI V 2020«

 

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »VARNI V 2020« je podjetje Kovanček Group, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d., Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana, matična št.: 8536147000. Splošni pogoji nagradne igre določajo postopke in pogoje, pod katerimi lahko udeleženci sodelujejo v tej nagradni igri. 

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dopolnile najmanj 18 let starosti (udeleženci). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani. 

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnijo spletni nagradni letak organizatorja z vsemi zahtevanimi in pravilnimi podatki ter ga v času trajanja nagradne igre oddajo prek spletne strani organizatorja www.kovancek.com. Z oddajo spletnega nagradnega letaka prek organizatorjeve spletne strani in s sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so se seznanili z vsebino teh splošnih pogojev nagradne igre, da njihovo vsebino razumejo in da splošne pogoje nagradne igre sprejemajo. 

Število sodelovanj v nagradni igri je omejeno. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Osebni podatki, ki jih udeleženec vnese v spletni nagradni letak, morajo biti identični podatkom na osebnem dokumentu osebe, ki nagrado prevzame. 

Za veljavno oddajo spletnega nagradnega letaka in sodelovanje v nagradni igri mora udeleženec organizatorju dovoliti, da obdeluje in uporablja osebne podatke, ki jih udeleženec posreduje organizatorju na spletnem nagradnem letaku, za spodaj navedene namene:
za organizacijo in izvedbo nagradne igre, obveščanje o prejemu nagrad, komuniciranje z udeleženci v zvezi z izvedbo nagrade igre, javne objave izžrebanih nagrajencev ter davčne obdelave podatkov o nagrajencih, 
da organizator posreduje osebne podatke družbam v Skupini Kovanček (sem spadajo: Kovanček posredovanje d.o.o., Kovanček prihranki d.o.o. – vsi na naslovu Slovenska cesta 55A, 1000 Ljubljana – popoln in ažuriran seznam družb v Skupini Kovanček je objavljen na spletni strani www.kovancek.com), ki lahko obdelujejo osebne podatke posameznika za potrebe neposrednega trženja prek telefona, sporočil SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti,
da družbe v Skupini Kovanček udeležencu posredujejo prilagojene ponudbe glede novosti ali ugodnosti prek telefona, sporočil SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti, ki jih pripravijo na podlagi ugotovljenih interesov, navad, zahtev in potreb udeleženca (na podlagi profila posameznika).

3. Potek nagradne igre in nagrade
Nagradna igra se izvaja na spletni strani www.kovancek.com pod imenom »Varni v 2020« in poteka od 1. 12. 2019 do 15. 1. 2020. Organizator bo pri žrebanju nagrajencev kot veljavne upošteval le tiste pravilno in popolno izpolnjene spletne nagradne letake, ki jih bodo udeleženci nagradne igre v obdobju trajanja nagradne igre izpolnili in oddali v elektronski obliki na predpripravljenem obrazcu na organizatorjevi spletni strani. V polja na spletnem nagradnem letaku morajo udeleženci vnesti vse zahtevane podatke, kot je razvidno iz samega letaka, in ga oddati prek organizatorjeve spletne strani www.kovancek.com. Udeleženec spletnega nagradnega letaka ne more veljavno oddati drugače kot z izpolnitvijo vseh zahtevanih podatkov na poljih v spletnem nagradnem letaku (za neveljavne se tako štejejo npr. letaki, ki bi jih udeleženci organizatorju posredovali na elektronski naslov organizatorja ali kakorkoli drugače kot z izpolnitvijo polj na spletnem nagradnem letaku, verifikacijo z uporabo kode, ki jo bo udeleženec prejel v obliki sporočila SMS, in naprednim elektronskim podpisom na obrazcu). Za neveljaven oddan nagradni letak se šteje tudi nagradni letak, ki ga je oddal udeleženec, ki ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v tej nagradni igri. Udeleženec lahko spletni nagradni letak veljavno odda le prek spletnega obrazca, ki bo v času trajanja nagradne igre objavljen in dosegljiv na spletni strani organizatorja.

4. Nagrade in nagrajenci
Organizator bo v nagradni igri »Varni v 2020« izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado. 

Eno nagrado v nagradni igri predstavlja 5 detektorjev dima Kidde 10Y29 (simbolična slika detektorja dima Kidde 10Y29 je prikazana na zadnji strani teh splošnih pogojev).

Organizator bo žrebanje nagrad izvedel dne 16. 1. 2020. Izžrebani bodo trije nagrajenci, ki bodo prejeli vsak svojo nagrado (vsak nagrajenec prejme 5 detektorjev dima Kidde 10Y29). Po izvedenem žrebanju bo organizator nagrajencem podelil nagrado skladno s temi splošnimi pogoji. Organizator bo nagrajencem nagrado izročil osebno v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana.

5. Žrebanje nagrad 
Žrebanje nagrad bo potekalo dne 16. 1. 2020. Žrebanje nagrad bo potekalo v notarski pisarni notarke Irene Cirman Florjančič, Cigaletova ulica 11, Ljubljana. Organizator bo žrebanje izvedel z uporabo svoje programske opreme, ki opravi žrebanje in določi nagrajenca na podlagi vnaprej določene programske kode. Programska koda, ki bo določila nagrajenca, se v času trajanja nagradne igre ne bo spreminjala in bo zagotavljala, da bodo med vsemi veljavnimi nagradnimi letaki, ki bodo upoštevani pri žrebanju, izžrebani naključni nagrajenci. O poteku žrebanja, o nagrajencu in nadomestnih nagrajencih bo sestavljen notarski zapisnik, ki bo dostopen na spletni strani organizatorja.

Žrebanje nagrad bo vodil organizator oziroma od njega za to pooblaščena oseba.

Organizator bo pri žrebanju nagrajenca, ki bo prejel nagrado, upošteval le tiste veljavno oddane nagradne letake, ki jih je prejel v času trajanja nagradne igre. 

Organizator si pridržuje pravico, da izžrebanemu nagrajencu nagrade ne podeli, kadar:
se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca,
nagrajenec nagrade po pozivu organizatorja ne prevzame v roku, določenem v teh splošnih pogojih,
se ugotovi, da udeleženec ne izpolnjuje pogojev sodelovanja v nagradni igri, 
je udeleženec pri sodelovanju kršil pravila in pogoje te nagradne igre.

Nadomestni nagrajenci:
Pri vsakem žrebanju bo organizator poleg nagrajenca izžrebal še nadomestnega nagrajenca 1, nadomestnega nagrajenca 2, nadomestnega nagrajenca 3, nadomestnega nagrajenca 4 in nadomestnega nagrajenca 5. Institut nadomestnih nagrajencev predstavlja varovalo za nemoteno izvedbo nagradne igre in podelitev nagrade v primeru pasivnosti (neodzivnosti) nagrajenca. Če se katerikoli izmed nagrajencev v osmih dneh po tem, ko ga organizator obvesti o nagradi, ne bo odzval na obvestilo organizatorja, ali če organizator z nagrajencem v osmih dneh od prvega poskusa ne bo mogel stopiti v stik prek kontaktnih podatke, ki so navedeni na izžrebanem nagradnem letaku, bo organizator namesto neodzivnega nagrajenca za novega nagrajenca določil dotedanjega nadomestnega nagrajenca 1. Če se na organizatorjevo obvestilo tudi novi nagrajenec ne bo odzval, bo organizator kot novega nagrajenca določil dotedanjega nadomestnega nagrajenca 2. Postopek se v primeru neodzivnosti nagrajenca ponovi vse do nadomestnega nagrajenca 5. Če se tudi nadomestni nagrajenec 5 kot novi nagrajenec ne bo odzval na poziv organizatorja v roku osmih dni skladno s temi splošnimi pogoji, si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne podeli.

Nagrajenec in nadomestni nagrajenci bodo naključno določeni z uporabo programske opreme na naslednji način:
Udeležencem nagradne igre bo programska oprema, ki bo določila nagrajence, dodelila zaporedno številko po vrsti oddaje spletnega nagradnega letaka. Pri žrebanju bodo vsi udeleženci nagradne igre, ki sodelujejo pri posameznem žrebanju in niso med nagrajenci, razvrščeni po padajočem vrstnem redu glede na tem trenutek oddaje spletnega nagradnega letaka. Žrebanje nagrajenca bo izvedeno z uporabo formule:

Nagrajenec (zaporedna številka njegovega oddanega spletnega nagradnega letaka) = 7 x (trenutno število sekund od 1. 1. 1970 do trenutka žrebanja) modulo 101)/100 x število udeležencev nagradne igre, ki sodelujejo pri konkretnem žrebanju.

Pojasnilo:
- 7 x (trenutno število sekund od 1. 1. 1970 do trenutka žrebanja) modulo 101) oziroma »prva faza«: ta del formule določi številko od 1 do 100, pri čemer se število sekund uporabi zato, da je številka čim bolj naključna. Programska oprema določi modulo 101 na način, da število sekund od 1. 1. 1970 do trenutka žrebanja pomnoži s 7 (ki je praštevilo), rezultat deli s 101 (ki je prav tako praštevilo) in nato dobljeno število (tokrat brez decimalnih številk) pomnoži s 101. Razlika med prvo številko (7 x trenutno število sekund od 1. 1. 1970 do trenutka žrebanja) in drugo številko (7 x trenutno število sekund od 1. 1. 1970 do trenutka žrebanja, deljeno s 101 in pomnoženo (brez decimalnih številk) s 101) je naključna številka med 1 in 100, ki je rezultat »prve faze«. Ker programska oprema uporablja modulo s praštevilom 101, je rezultat vedno med 1 in 100, pri čemer prvotno množi s 7, ki je prav tako praštevilo, zato da rezultat ni 0.
- »Druga faza«: dobljeno številko v »prvi fazi« program deli s 100, da dobi odstotek in rezultat pomnoži s številom udeležencev, ki sodelujejo pri žrebanju. Rezultat je zaporedna številka udeleženca, ki je nagrajenec pri žrebanju.

Primer žrebanja:
Število udeležencev, ki sodelujejo pri žrebanju, je 1300. 
T. i. »prva faza«: 7 x 1575279760 = 11.026.958.320. 11.026.958.320 deljeno s 101 = 109.177.805,148515, ki jo programska oprema (brez decimalnih številk, torej 109.177.805) pomnoži s 101 = 11.026.958.305. Razlika med 11.026.958.320 in 11.026.958.305 je 15, kar je rezultat »prve faze«.
T. i. »druga faza«: naključno dobljeno številko 15 programska oprema najprej deli s 100 in nato pomnoži s 1300. Rezultat je 195, nagrajenec pa je udeleženec z zaporedno številko oddanega spletnega nagradnega letaka št. 195.

6. Obvestilo in prevzem nagrad 
Najkasneje v 8 (osmih) dneh po izvedenem žrebanju bo organizator rezultate žrebanja objavil z obvestilom na javno dostopni spletni strani www.kovancek.com. Organizator bo nagrajenca o rezultatu žrebanja obvestil tudi osebno na kontaktni naslov oziroma podatke, ki jih bo nagrajenec vnesel v obrazce na izžrebanem nagradnem letaku na spletni strani organizatorja v času postopka oddaje nagradnega letaka.

Nagrajenec bo nagrado prevzel v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana, tistega dne, ki ga bo določil organizator v obvestilu nagrajencu. Pred prevzemom nagrade bo nagrajenec organizatorju za potrebe ugotavljanja istovetnosti nagrajenca na vpogled izročil veljavni osebni dokument. Prevzem nagrade, ki mu jo bo izročil organizator, bo nagrajenec potrdil s pisno izjavo, ki jo bo podpisal ob prevzemu nagrade.

Prenos nagrad in upravičenj iz nagrad na tretjo osebo ni možen. Nagrajenec svoje nagrade ne more zamenjati z drugo nagrado ali z drugo obveznostjo organizatorja. Pred izročitvijo nagrade nagrajencu mora slednji organizatorju izpolniti in podpisati izjavo o prevzemu svoje nagrade. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženci prostovoljno dovoljujejo, da se imena in priimki nagrajencev, ki prejmejo nagrado, brezplačno objavijo na spletni strani organizatorja nagradne igre, za kar nagrajenci od organizatorja ne bodo zahtevali plačil ali kakršnihkoli odškodnin. Nagrajenci sami krijejo vse stroške, povezane s prevzemom svoje nagrade.

7. Zaveza organizatorja k dobrodelnosti
Organizator se zavezuje, da bo iz lastnih sredstev in na svoje stroške v 30 dneh od zaključka nagradne igre podaril Gasilski zvezi Slovenije, Tržaška cesta 221, Ljubljana, donacijo v obliki denarnega zneska, katere višina bo določena na naslednji način: od vsakega veljavnega nagradnega letaka, ki ga bo organizator prejel v času trajanja te nagradne igre, se organizator Gasilski zvezi Slovenije zavezuje podariti znesek 0,10 EUR (primer: organizator bo v času trajanja nagradne igre prejel 10.000 veljavnih spletnih nagradnih letakov, zato bo organizator Gasilski zvezi Slovenije podaril 1.000,00 EUR lastnih denarnih sredstev). Navedeno predstavlja zavezo izključno organizatorja in v nobenem pogledu ne predstavlja zaveze ali finančnega bremena udeležencev te nagradne igre.

8. Varstvo podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1 (Uradni list RS, št. 86/04 z dne 5. 8. 2004 s sprem. in dop.), in Uredbo EU 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES z dne 27. aprila 2016. Organizator bo obdeloval tiste osebne podatke udeležencev, ki jih udeleženci vpišejo na nagradni letak na spletni strani organizatorja. 

Organizator osebne podatke udeležencev hrani, dokler mu udeleženec ne pošlje preklica za obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov. Vsak udeleženec lahko kadarkoli od organizatorja nagradne igre zahteva pregled, dopolnitev, popravek ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje obdelave osebnih podatkov za namene izvajanja te nagradne igre ter za marketinške namene, skladno z veljavnimi predpisi. Udeleženec to lahko stori po elektronski pošti info@kovancek.com ali pisno na naslov organizatorja nagradne igre Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana. Pri tem se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri. Organizator bo skrbel za to, da bodo osebni podatki udeležencev nemudoma in dokončno uničeni oziroma izbrisani, če bo prejel takšno zahtevo udeleženca nagradne igre.

9. Davki in akontacija dohodnine
Nagrajenci so po zakonu davčni zavezanci, zato so pred prevzemom in pred koriščenjem nagrade dolžni organizatorju predložiti svojo davčno številko. Plačilo vseh davkov od nagrade (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajenca v skladu z veljavnimi predpisi odvedel akontacijo dohodnine, saj so v skladu z Zakonom o dohodnini tudi nagrade v naravi predmet obdavčitve. Za izpolnitev obveznosti v skladu z navedenim zakonom bo organizator vrednost nagrade obrutil. Posamezna nagrada predstavlja pet dimnih detektorjev Kidde 10Y29. Vrednost petih dimnih detektorjev Kidde 10Y29 je 90,00 EUR. Obrutena vrednost posamezne nagrade za potrebe plačila davkov od nagrade je 120,00 EUR. Prav tako se nagrajenec strinja in je seznanjen s tem, da se lahko s prejemom nagrade uvrsti v višji dohodninski razred. V tem primeru nosi vso finančno odgovornost in posledice sam.
 
Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora nagrajenec organizatorju posredovati svoje pravilne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke. Organizator bo nagrajencem do 20. marca po pošti poslal potrdilo, iz katerega bosta razvidna vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Nagrajenec je dolžan znesek plačane akontacije davka napovedati v svoji dohodninski napovedi za posamezno leto. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

10. Odgovornost
Udeleženci nagradne igre sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene ali nepredvidene posledice, ki bi jih sodelujoči ali kdorkoli tretji utegnil utrpeti kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Spori, ki bi bili povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator podeli nagrado drugemu udeležencu pod pogoji, ki jih določajo splošni pogoji nagradne igre. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi posamezniku utegnila nastati kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čemer se udeleženci s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. 

Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev in udeleženci od organizatorja niso upravičeni zahtevati povračila kakršnekoli škode tudi, če:
nastopijo okoliščine, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, ravnanje tretje osebe, ravnanje drugih udeležencev itd.), zaradi katerih mora organizator odpovedati ali predčasno zaključiti nagradno igro, 
nastopijo nepredvidene okoliščine, zaradi katerih mora organizator brez predhodnega obvestila začasno prekiniti in zaključiti nagradno igro,
nastopijo okoliščine, na katere organizator ne more vplivati (višja sila, ravnanje tretje osebe, drugih udeležencev itd.) in zaradi katerih je onemogočen dostop na organizatorjevo spletno stran oziroma je onemogočena oddaja nagradnega letaka na organizatorjevi spletni strani.
O vseh zgoraj navedenih izrednih primerih bodo udeleženci ustrezno obveščeni na spletni strani organizatorja. 

Organizator si pridržuje pravico do enostranske spremembe teh splošnih pogojev, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave, vzroki na strani javnosti, javnega interesa, prisilnih predpisov ali nastop okoliščin, ki so izven sfere organizatorja in za organizatorja bistveno otežijo izvedbo nagradne igre. Odločitev organizatorja glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. Za razlago pravil nagradne igre je pristojen izključno organizator nagradne igre. V primeru sporov ali nejasnosti se kot prevladujoča in specialna pravila upoštevajo ta splošna pravila.

11. Reševanje pritožb 
Dopustne so le morebitne pritožbe in reklamacije udeležencev, ki se nanašajo na potek žrebanja nagrad in ki jih morajo udeleženci nagradne igre podati v roku 5 dni od izvedbe žrebanja pisno po pošti na naslov organizatorja ali po elektronski pošti na info@kovancek.com. O njih bo odločil organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb in s strani organizatorja ugotovljenih nepravilnosti se organizator zavezuje, da bo napake odpravil v čim krajšem času (najkasneje pa v roku 45 dni) in o tem na primeren način obvestil pritožnika. Po poteku 5 dni od izvedbe žrebanja organizator ni dolžan sprejeti in obravnavati nikakršnih pritožb.

12. Končne določbe

Družba Kovanček si bo v primeru morebitnih sporov te prizadevala rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 

Udeleženci s pristopom oziroma sodelovanjem v nagradni igri prostovoljno in na podlagi svoje informirane odločitve soglašajo s pravili nagradne igre, ki jih določa organizator Kovanček Group, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d., in dovoljujejo zbiranje, obdelovanje ter hranjenje posredovanih osebnih podatkov. Ti splošni pogoji in morebitne spremembe splošnih pogojev so objavljeni na spletni strani organizatorja www.kovancek.com.


Ljubljana, 29. 11. 2019                         Kovanček Group d.d.