Povzetek dogovora o skupnem upravljanju

Skupina Kovanček, ki jo sestavljajo družbe Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o., Kovanček posredovanje d.o.o., Kovanček prihranki d.o.o., Kovanček zavarovanja d.o.o. in Pro Storitve d.o.o., je dne 15.11.2019 v skladu s 26. členom Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (v nadaljevanju Splošna uredba) sprejela Dogovor o skupnem upravljanju osebnih podatkov (v nadaljevanju dogovor). 

Zaradi uresničevanja zahteve po transparentnosti pri obdelavi osebnih podatkov v nadaljevanju podajamo povzetek sklenjenega dogovora.

Namen dogovora:

Poglavitni namen dogovora je ureditev medsebojnih razmerij in načina obravnave, pravic in obveznosti posamezne družbe ter način za učinkovito uresničevanje pravic posameznikov, katerih podatki se obdelujejo. 

Osebni podatki, ki so predmet dogovora:

Predmet tega dogovora so vsi osebni podatki, ki so bili od posameznikov pridobljeni s strani katere koli od družb v Skupini Kovanček na podlagi predhodnega soglasja posameznika ali z namenom izpolnitve s pogodbo prevzetih obveznosti.

Namen obdelave osebnih podatkov v skladu z dogovorom:

Skupni upravljalci bodo osebne podatke obdelovali zaradi:

 • organizacija in izvedba nagradnih iger in programov ugodnosti, obveščanje o prejemu nagrad oziroma ugodnosti, komuniciranje z udeleženci v zvezi z izvedbo nagradne igre oziroma programa ugodnosti, javne objave izžrebanih nagrajencev ter davčne obdelave podatkov oziroma izpolnitev davčnih obveznosti družbe glede podeljenih nagrad;
 • neposredno trženje preko telefona, SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti;
 • posredovanje zbranih osebnih podatkov  družbam v Skupini Kovanček, ki lahko obdelujejo osebne podatke posameznika za potrebe neposrednega trženja preko telefona, SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti; 
 • oblikovanje in posredovanje posamezniku prilagojenih ponudb glede novosti ali ugodnosti preko telefona, SMS/MMS oziroma elektronskih sporočil ali pa pisno po pošti, ki jih pripravijo na podlagi ugotovljenih interesov, navad, zahtev in potreb udeleženca (na podlagi profila posameznika);
 • obdelava zbranih osebnih podatkov in medsebojno posredovanje le-teh med družbami znotraj Skupine Kovanček zaradi optimizacije poslovanja, zaradi učinkovitega ter nemotenega poslovanja družb v Skupini Kovanček, pravice do obdelove osebnih podatkov, zaščite informacijskega sistema pred nepooblaščenimi vdori;
 • sklepanje in izvajanje donatorskih dogovorov;
 • oblikovanje profilov oziroma avtomatizirana obdelava osebnih podatkov, vključno z  uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja posameznika;
 • sklepanja in izvajanje pravnih poslov (na primer zavarovalnih pogodb);
 • zagotavljanje sledljivosti obdelav osebnih podatkov;
 • izpolnitev zakonskih obveznosti; 
 • fotografiranje in snemanje za promocijske namene;

Čas hrambe osebnih podatkov:

Čas hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena zbiranja osebnih podatkov in traja največ do izpolnitve namena oziroma do preklica posameznika oziroma za obdobje za katerega je posameznik podal soglasje, razen v primerih, ko so osebni podatki, potrebni za sodni, disciplinski ali upravni postopek, se hranijo do pravnomočnega zaključka sodnega, disciplinskega ali upravnega postopka.

Obveznosti družb v Skupini Kovanček pri obdelavi osebnih podatkov:

Vsaka od družb v Skupini Kovanček mora skrbeti za to, da:

 • posameznika obvesti o obdelavi osebnih podatkov in njegovih pravicah kot izhajajo iz Uredbe;
 • skrbi, da je obdelava osebnih podatkov skladna z vsakokratno veljavnimi predpisi;
 • po poteku roka hrambe poskrbi, da se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo;
 • zagotovi ustrezno stopnjo varnosti osebnih podatkov zaradi preprečevanja nepooblaščenih dostopov do osebnih podatkov.

Pravice posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo:

Dogovor ne vpliva na pravice, ki jih posameznikom zagotavlja Splošna uredba in sicer:
1.    pravica, da dostopa do podatkov, ki so predmet tega dogovora; 
2.    pravica zahtevati od družb v Skupini Kovanček, da mu posreduje:

 • kopijo podatkov, ki se o njem obdelujejo, 
 • informacije o vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, namenu obdelave, kategoriji uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki razkriti in predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;

3.    pravica do popravka netočnih podatkov brez nepotrebnega odlašanja oziroma do dopolnitve nepopolnih podatkov;
4.    pravica do izbrisa (pravica do pozabe): upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava oziroma za obdelavo ne - obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom države članice, ki velja za upravljavca;

5.    pravica do omejitve obdelave: posameznik ima pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo v naslednjih primerih:

 • če posameznik zahteva popravek netočnih podatkov, v obdobju,  ko upravljalec preverja točnost;
 • obdelava je nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu podatkov in zahteva omejitev;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

6.    pravica do prenosljivosti: posameznik, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
7.    pravica do ugovora.

Vse navedene pravice lahko posameznik uveljavlja glede vseh osebnih podatkov, ki jih je posredoval Skupini Kovanček in proti vsaki družbi. V ta namen je vzpostavljena skupna (enotna) kontaktna točka:

 • naslov: Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana
 • spletni obrazec za uveljavljanje pravic posameznika dostopen na spletni strani www.kovancek.com
 • elektronski naslov info@kovancek.com
 • tel. št.: 01 43 39 605.

Družbe v skupini Kovanček so imenovale skupno osebo, ki je pooblaščena za varstvo osebnih podatkov in je posameznikom na razpolago glede vseh vprašanj, ki so povezana z obdelavo njihovih osebnih podatkov ter uresničevanjem pravic na podlagi Splošne Uredbe. Pooblaščena oseba je posameznikom na razpolago vsak delovnik. 

Kontaktni podatki osebe pooblaščene za varstvo osebnih podatkov:
telefonska št.: 01 43 39 605
elektronski naslov: info@kovancek.com.