Ob menjavi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

ZAKAJ DOPOLNILNO ZAVAROVANJE?

Z njim stroške doplačil zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja prenesete na izbrano zavarovalnico. V nasprotnem primeru jih bi plačevali sami.

KATERE STROŠKE KRIJE DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje krije stroške naslednjih doplačil:
•    zdravstvene storitve na področju vseh zdravstvenih dejavnosti, ki niso krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno s storitvami nastanitve in prehrane v bolnišnici ali zdravilišču,
•    vsa zdravila s pozitivne in vmesne liste (do priznane vrednosti za to zdravilo), predpisana na recept,
•    nenujni reševalni prevozi,
•    zdravstveni pripomočki,
•    ortopedski, ortotični, slušni, očesni, ortodontski in drugi tehnični pripomočki ter zobnoprotetični nadomestki (do priznane vrednosti).

Odstotni deleži, ki jih krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje:
•    pri zobni protetiki je delež doplačil 90 %,
•    pri očesnih pripomočkih (očala) prav tako 90 %,
•    pri nenujnih reševalnih prevozih 90 %,
•    pri zdravilih z vmesne liste 90 %.

Pri storitvah osnovne zdravstvene dejavnosti znaša doplačilo 20 odstotkov, pri storitvah bolnišnične dejavnosti od 20 do 30 odstotkov. V nekaterih primerih (npr. zahtevnejši operativni posegi) je lahko celotni znesek opravljene storitve visok, zaradi česar lahko teh 20 odstotkov doplačil pomeni velik izdatek za bolnika.

KOMU JE ZAVAROVANJE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate veljavno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji in ste zavezanci za plačilo doplačil. Izjema so otroci, dijaki in študentje do 26. leta starosti ter druge osebe, ki so po zakonu oproščene doplačil.

KAKO DOLGO ČAKATE NA VARNOST PRED DOPLAČILI, ČE ZAVAROVANJA NE UREDITE PRAVOČASNO?

Če dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ne uredite v roku 30 dni, od kar ste postali zavezanec za doplačila, vam bo ob sklenitvi dodeljena zakonsko določena karenca treh mesecev.

KAJ JE PRIBITEK NA PREMIJO?

Pribitek na premijo je posledica pozne vključitve zavarovanca v dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Za vsako polno leto nezavarovanosti po 1. 1. 2006, se premija skladno z zakonodajo poviša za 3 %. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80 %.

 

KAKŠEN JE POSTOPEK UVELJAVITVE ZAVAROVANJA?

Vse pravice iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja uveljavljate s kartico zdravstvenega zavarovanja pri izvajalcih storitev, torej v ambulantah, bolnišnicah, lekarnah in drugih ustanovah.

 

KOLIKO ZNAŠA MESEČNA PREMIJA?

35,55€

 

KAKO DOLGO TRAJA ZAVAROVANJE?

Zavarovanje skladno z Zakonom traja najmanj eno (1) leto, razen za zavarovance, katerih status zavarovane osebe v obveznem zdravstvenem zavarovanju je časovno ne omejen.

 

Kdaj se zavarovanje začne oziroma kdaj se menjava zavarovanja vrši, ter kdaj zavarovanje poteče?

Zavarovanje se začne ob 00:00 uri tistega dne, katerega datum je na zavarovalni polici zapisan kot datum začetka zavarovanja in poteče ob 00:00 uri tistega dne, katerega datum je na zavarovalni polici kot datum poteka zavarovanja.

 

Kaj se zgodi po poteku zavarovanja?

Zavarovanje se po poteku podaljša za enak čas trajanja, razen če zavarovanec nakasneje tri (3) mesece pred potekom zavarovanja izjavi drugače.

 

Kako potekajo menjave zavarovalnice, ali se lahko kje zalomi?

Menjave potekajo sistemsko, v kolikor so navedeni podatki pravilni ni razloga zakaj menjava zavarovanja ne bi bila izvedena korektno. To tudi pomeni da ni trenutka, da ne bi bili zavarovani saj se sočasno prekine zavarovanje na bivši zavarovalnici in prične veljava zavarovanja na novi zavarovalnici.

 

Slovar

KARENCA

Karenca je obdobje od začetka zavarovanja, za katerega zavarovalec plačuje zavarovalno premijo, zavarovalnica pa ne zagotavlja zavarovalnega jamstva. Karenca je zaradi poenotenja z veljavnim Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju poimenovana "čakalna doba" (kot na primer pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kjer je definirana v 8. odstavku 62.b člena ZZVZZ).

KARENCA ALI ČAKALNA DOBA – DOPOLNILNO

Predpisuje zakon in nastopi, če je minilo več kot 30 dni od dne, ko ste postali zavezanec za doplačila (ureditev ustreznega statusa v obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali od dne, ko ste prekinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri drugi zavarovalnici. V tem primeru boste do kritja stroškov doplačil upravičeni po poteku 3 mesecev od dne veljavnosti dopolnilnega zavarovanja.

NADSTANDARDNA STORITEV IN MATERIAL

Storitev ali material, ki presega pravice določene s strani ZZZS glede na zakon in Pravila OZZ. Za standardne storitve in material ni potrebno doplačilo.

NAROČILNICA

Naročilnica je listina zavarovalnice, s katero je določen obseg zdravstvenih storitev, ki jih lahko v breme zavarovalnice opravi izvajalec zdravstvene storitve.

PRAVILA OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (kratko: Pravila OZZ) podrobneje urejajo vrste in obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (kratko: OZZ), pogoje in postopke uredničevanja pravic, standarde zdravstvenih storitev,… Del Pravil OZZ določa tudi pravico do zobozdravstvene dejavnosti.

PRIBITEK NA PREMIJO – DOPOLNILNO

Predpisuje zakon in za vsako polno leto nezavarovanosti po 1.1.2006 znaša 3% pribitka na osnovno premijo. Skupno povišanje premije lahko znaša največ 80%. Če ste bili po 1.1.2006 dopolnilno nezavarovani za obdobje, daljše od 1 leta, plačate pribitek za vsako polno leto nezavarovanosti.

SAMOPLAČNIŠKA STORITEV

Storitev, ki jo mora pacient plačati sam, ker npr: storitev ni pravica iz OZZ, storitev ni nujna (upoštevanje čakalnih vrst), storitev ne opravi pacientov izbran osebni zobozdravnik, itn.

 

SOUDELEŽBA

Soudeležba je delež stroškov zdravstvenih storitev in zdravil, ki jih pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja zavarovanec krije sam.

ZAVAROVALNI PRIMER

Zavarovalni primer je dogodek, na podlagi katerega nastane obveznost zavarovalnice iz zavarovalne pogodbe.

ZAVAROVALNINA

Zavarovalnina je znesek zdravstvenih storitev in zdravil, ki ga zavarovalnica plača ob nastopu zavarovalnega primera.

ZAVAROVALNO JAMSTVO

Zavarovalno jamstvo je zaveza zavarovalnice, da ob z zavarovalno pogodbo dogovorjenih pogojih izpolni obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

ZAVAROVALNO LETO

Zavarovalno leto je obdobje enega leta, ki prične z dnevom in mesecem začetka zavarovanja.